U Pána je pro nás místo

Přísloví 4, 20–27; 2 Korintským 12, 1–10; O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, … [podrobnosti dále…]

Ježíš kráčí po vodě

Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.“ Jeremiáš 17, 7–8 Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má … [podrobnosti dále…]

Pojďme k Bohu s vděčností

Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. … [podrobnosti dále…]

Dětská bohoslužba 16. října 2016

Nedělní bohoslužba bude věnována především dětem, které tentokát neodejdou na svou skupinku, ale budou účastny celé liturgie. Kázání bude zaměřeno na téma, které tento měsíc probírají na své skupince: Ježíš kráčí po moři Mt 14, 22-33. Při bohoslužbě popřejeme všem narozeným v říjnu a po bohoslužbě ještě posedíme při občerstvení na prodloužené. Těšíme se na … [podrobnosti dále…]

Buďme Bohu vděčni

Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo po žni. Ani svou vinici úplně nevysbíráš, nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka; ponecháš je pro zchudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Leviticus 19, 9–10; Nuže, patnáctého dne sedmého měsíce, když sklidíte … [podrobnosti dále…]

Den modliteb za pokoj Jeruzaléma

Modlitební skupinku jsme zahájili zpěvem Hatikvy a pak jsme zpívali Šma Jisrael, v modlitbách jsme vzpomněli i na zesnulého pana prezidenta Šimona Perese. Dále pak modlitby probíhaly v rámci bohoslužeb. Bohoslužbu zahájil bratr farář Osweto čtením Žalmu 122. Modlitební chvíli jsme zahájili modlitbou kadiš jatom (česky),  další modlitby byly spontánní. Po Večeři Páně jsme i s dětmi v kruhu … [podrobnosti dále…]

Jaký je pro mě život dnes?

Ž 84, 10–13; 1 Tim 6, 11–16; Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten … [podrobnosti dále…]

Přednáška Židovské tradice a zvyky 26. října 2016 v 17 hod.

 Církev československá husitská v Kladně zve na přednášku  Židovské tradice  a zvyky Přednáší ThDr. Pavla Damohorská, Th.D., členka katedry biblistiky a judaistiky HTF UK Středa 26. října 2016 v 17 hod.  Husův sbor (bývalá synagoga) Kladno, Plk. Stříbrného 686 (vedle KB) Vstup volný Přednáška se koná v rámci programu sboru Podporujeme Izrael, bude při ní možno … [podrobnosti dále…]