Ekumenická bohoslužba k uctění památky Mistra Jana Husa 26. června 2019

Bohoslužba se konala v kostele Českobratrské církve evangelické pod vedením místního faráře Leonarda Teca, na čtení Písma  a modlitbách se podíleli náš bratr farář Phanuel Osweto a bratři  Jiří Neliba, farář ŘKC, Igor Gricyk, kazatel BJB, a Zdeněk Martasek, kazatel CASD, který také posloužil kázáním. Zpěvem písní z Husovy doby doprovázeli bohoslužbu členové našeho sboru … [podrobnosti dále…]

Jen jednoho je třeba

První čtení: Genesis 18, 1–10a I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl: „Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého … [podrobnosti dále…]

Duch pravdy nás uvede do veškeré pravdy

První čtení: Přísloví 8, 1–3.22–23 Cožpak moudrost nevolá, nevydává rozumnost svůj hlas? Na nejvyšším místě, nad cestou, na křižovatce stojí. Při branách, kudy se chodí do města, u vchodu pronikavě volá:… Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna. Od věků jsem ustanovena, od počátku, od pravěku země. Druhé čtení: Římanům … [podrobnosti dále…]

Pouť na Sázavě 29. června 2019 od 10 hod.

Srdečně zveme na pouť, kterou každoročně koná Církev československá husitská ve spolupráci s městem Sázava a pozor! tentokrát poprvé na nábřeží Cyrila a Metoděje – na louce u hasičské zbrojnice na Sázavě a také tradičně v prvorepublikovém kostelíku – Sboru Církve čs. husitské opata Prokopa na Sázavě. Kdy? v sobotu 29.6. 2019 od 10.00 do … [podrobnosti dále…]

Slavme svatodušní svátky

První čtení: Skutky 2, 1–11 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba v Betlémské kapli 6. července 2019 v 15 hodin

Srdečně zveme při příležitosti 604. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa na bohoslužbu v Betlémské kapli v Praze, která se koná 6. července 2019 od 15 hodin. Bohoslužbu povede patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta s olomouckým biskupem Rudolfem Gőbelem a farářkou Lenkou Gláserovou. Kázání pronese Filip Štojdl, plzeňský biskup CČSH. Během liturgie vystoupí Pěvecký … [podrobnosti dále…]