Setkání mladých v Praze 27.–29. září 2019

Srdečně zveme na Setkání mladých CČSH a jejich přátel, které se koná ve dnech 27. až 29. září 2019. Tentokráte je hostitelským sborem Praha Vršovice.   Podrobnosti jsou na https://www.setkani-ccsh.cz/ událost na FB https://www.facebook.com/events/680369635808943/        

Bohoslužba 28. července 2019 s přáním k 93. narozeninám sestry Růženky

Bohoslužbu sloužil bratr farář Ivo Šimůnek (nyní CČE), na harmonium doprovázel bratr Samuel Gallat. Po bohoslužbě přijala požehnání k 93. narozeninám sestra Růženka Adamová. Po bohoslužbě jsme ještě poseděli při drobném občerstvení a vzpomínali na dobu, kdy zde bratr farář Šimůnek delší čas zastupoval místního bratra faráře Jurka.  

Jdi a jednej také tak

První čtení: Deuteronomium 30, 9–14 Hospodin, tvůj Bůh, ti dá nadbytek dobrého v každé práci tvých rukou, plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role. Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci, budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, a dbát na jeho přikázání a … [podrobnosti dále…]

Následování

První čtení: 1 Kr 19, 15–16.19–21 Hospodin mu řekl: „Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Jehúa, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel-mechóly, pomažeš za proroka místo sebe.… Odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova, jak orá. Bylo … [podrobnosti dále…]