Výlet k Merklovu prameni 28. října 2019

Tentokrát jsme využili k výletu železnici. Jeli jsme vlakem do Řevničova, kde jsme se vyfotili a zahráli si seznamovací hru s míčem. Pak děti dostaly otázky k pozorování okolí cesty a vydali jsme se řevničovskými lesy k Merklovu prameni, poblíž něhož bývaly malé lázně Merklovka. Děti cestou plnily úkoly, hledaly a nacházely houby, až jsme … [podrobnosti dále…]

Správný přístup k Bohu

První čtení: Jeremjáš 14, 7–9.19–22 „Jestliže mluví proti nám naše nepravosti, jednej, Hospodine, pro své jméno. Mnohokráte jsme se odvrátili, hřešili jsme proti tobě. Naděje Izraele, jeho spasiteli v čase soužení! Proč jsi v zemi jako host, jak pocestný, který se zdrží jen přes noc? Proč jsi jak zdrcený člověk, jak bohatýr, který není s … [podrobnosti dále…]

Dětská bohoslužba spojená s požehnáním k narozeninám 20. října 2019

Nedělní bohoslužba byla zaměřena především na děti, které se jí aktivně účastnily i čtením biblických textů. Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto, kázání připravila sestra Dana Klozbergová podle katecheze pro děti (první stupeň) Pamatuj na den odpočinku, hudební doprovod sestra Martina Škutová. Na závěr bohoslužby dostali požehnání říjnoví oslavenci Ester, Petr a Valentýnka. Po bohoslužbě … [podrobnosti dále…]

Dokážeme být vděční?

První čtení: 2 Královská 5, 1–15a Naamán, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazily z Aramu hordy a zajaly v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Naamánově ženě. Řeklo své paní: „Kdyby se … [podrobnosti dále…]

Modlitba za domov 27. a 28. října 2019

Jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov. Při bohoslužbách v neděli 27. října se proto připojíme k ostatním sborům po celé republice v modlitbách za náš domov a poděkujme za svobodu. Srdečně zveme i k účasti na programu Modlitby za domov, … [podrobnosti dále…]

Žijme vírou!

První čtení: Abakuk 1, 1-4; 2, 1-4 Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry. Proto je … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba 6. října 2019 s modlitbami za pokoj Jeruzaléma.

Při nedělní bohoslužbě 6. října jsme se modlitbami připojili ke křesťanům ze všech denominací, jazyků, ras a národů, kteří každou první neděli v říjnu vyprošují pokoj pro Jeruzalém. Bohoslužbu vedla bratr farář Phanuel Osweto, kázáním posloužila sestra Jarmila Chytilová. K modlitbám se připojili také naši hosté: bratr Karel Sedláček, národní koordinátor těchto modliteb, který modlitební … [podrobnosti dále…]

Podobenství o boháči a Lazarovi

První čtení: Ámos 6, 1a.4–7 Běda bezstarostným na Sijónu! Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny, povalují se na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z chléva, blábolí za zvuku harfy, vymýšlejí si hudební nástroje jako David, pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí. … [podrobnosti dále…]