Štědrý den 24. prosince 2019

Odpolední bohoslužbu na Štědrý den zahájili malí i velcí zpěváci písní Ejhle, Hospodin přijde. Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto se sestrou Renatou Chytilovou, na harmonium doprovázela Markéta Vlková. Po kázání zazpívali koledy členové sboru, natáčel je na video Kryštof Chytil (12 let), z videa jsme stáhli několik fotografií.

Přinášejme živou, svatou, Bohu milou oběť!

První čtení: Ef 4, 22–23 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením. Druhé čtení: Ř 12, 1–2 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou … [podrobnosti dále…]

Radost nám zvěstovaná   

První čtení: Izajáš 9, 1–6 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho jeho břemene a hůl … [podrobnosti dále…]

Přišel nás zachránit 

První čtení: 1 Petrův 5, 5b–8 Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, … [podrobnosti dále…]

Neboj se!

První čtení: Izajáš 7,10–24 Hospodin promluvil znovu k Achazovi: „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin.“ Achaz odpověděl: „Nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina.“ I řekl Izajáš: „Slyšte, dome Davidův! Což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? Proto vám dá … [podrobnosti dále…]

Kázání o pokoji 15. prosince 2019 – dětská bohoslužba

První čtení: Numeri 6:22–27 (Kněžské požehnání) Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat: Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!‘ Tak budou pronášet mé jméno … [podrobnosti dále…]

Třetí adventní neděle 15. 12. 2019 dětská bohoslužba a narozeniny

Třetí adventní bohoslužbu zahájily opět děti písní Ejhle, Hospodin přijde. Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto a byla zaměřena na děti, které se jí účastnily i čtením biblických textů. Kázání na téma pokoje připravila sestra Katka Lukavská, hudební doprovod měl bratr Samuel Gallat. Na závěr dostali požehnání prosincoví oslavenci Enos, Lucinka, Martina a Phanuel, společně … [podrobnosti dále…]

Dej se Jím nechat vést

První čtení: Izajáš 11, 1–10 I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, … [podrobnosti dále…]