Volání k pohybu

První čtení z Písma: Izajáš 8, 23–9, 3 Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. Jako zprvu byla země Zabulón a země Neftalí zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s Přímořím a Zajordáním i Galileou pronárodů. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi … [podrobnosti dále…]

Povolání ke službě

První čtení: Izajáš 49, 3.5–6 Řekl mi: „Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím.“ A nyní praví Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba nazpět, byť i nebyl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je záštita moje. On dále … [podrobnosti dále…]

Kázání ke stému výročí Církve československé husitské

První čtení: 2. Paralipomenon 5, 6–7.13–6, 2 Král Šalomoun a celá izraelská pospolitost, která se kolem něho před schránou sešla, obětovali tolik bravu a skotu, že nemohl být pro množství spočítán ani sečten. Kněží vnesli schránu Hospodinovy smlouvy na její místo do svatostánku domu, do velesvatyně, pod křídla cherubů. Trubači a zpěváci hráli a zpívali … [podrobnosti dále…]

Dar od Boha pro každého

První čtení: Jeremjáš 31, 7–11 Toto praví Hospodin: „Radostně plesejte vstříc Jákobovi, jásejte nad tím, který je hlavou pronárodů, vzdávejte chválu, rozhlašujte: »Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele.« Hle, přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem … [podrobnosti dále…]

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

Zveme ke společným modlitbám za jednotu křesťanů, které se budou konat v Kladně v týdnu od 12. do 17. ledna 2020 vždy v 18 hod.: 12. 1. Ne: Církev bratrská – káže Phanuel Osweto 13. 1. Po: Církev adventistů sedmého dne – káže Jan Vlk 14. 1. Út: Českobratrská církev evangelická – káže Jiří Neliba … [podrobnosti dále…]