Život s Ježíšem nás proměňuje

První čtení: Exodus 24, 12–18 Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vystup ke mně na horu a pobuď tam. Dám ti kamenné desky – zákon a přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval.“ I povstal Mojžíš a Jozue, který mu přisluhoval, a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Starším řekl: „Zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Budou tu … [podrobnosti dále…]

Světový den modliteb 6. března 2020 v 18 hod.

Srdečně zveme na ekumenické setkání v pátek 6. března v 18 hod. Připojíme se se k lidem z více než 170 zemí světa, kteří se setkávají k modlitbám a liturgii v rámci Světového dne modliteb. Program připravily  křesťanky ze Zimbabwe na téma: “Vstaň, vezmi své lože a choď!” Seznámíme se s touto krásnou zemí a … [podrobnosti dále…]

Dětská bohoslužba 16. 2. 2020

1 čtení – 1 Královská, 17, 1–9 Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: „Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo.“ I stalo se k němu slovo Hospodinovo: „Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu … [podrobnosti dále…]

Přednášky ke 100. výročí CČSH

Srdečně zveme na přednášky ke 100. výročí CČSH, které se budou konat vždy třetí čtvrtek v měsíci od 18.00 hodin v Knihovně Františka Kováře, Wuchterlova 5, Praha 6, 5. patro. První přednášku pronese 20. února Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D. z ETF UK na téma Dějiny Husovy evangelické bohoslovecké fakulty s ohledem k pedagogům a studujícím z CČS(H). Plán všech … [podrobnosti dále…]

Blaze nám, kteří přicházíme k Pánu

První čtení: Micheáš 6, 1-4.8 Slyšte nyní, co praví Hospodin: Povstaň, veď soud s horami, nechť slyší pahorky tvůj hlas! Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země! Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Vždyť jsem tě vyvedl z … [podrobnosti dále…]