Kristus vzkřísí naši víru

První čtení: Ezechiel 37, 12–14 Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide. Vložím do vás svého ducha … [podrobnosti dále…]

Společná modlitba Otče náš ve středu 25. března 2020 ve 12 hodin

Modlitba Páně nás spojuje i v těžkém čase Papež František vyzval věřící ke společné modlitbě Otče náš ve středu 25. března 2020 ve 12 hodin a Konference evropských církví se k této výzvě v ekumenickém duchu připojuje. Modlitba Páně je jedinečným darem a napříč časem a prostorem, dějinami i místem nás křesťany propojuje. Můžeme skrytého, nepostižitelného a … [podrobnosti dále…]

Naděje v těžké době

První čtení: 1 Samuelova 16, 1b.6–7.10–13 Hospodin řekl Samuelovi: Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny.“ Když se dostavili a on spatřil Elíaba, řekl si: „Jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný.“ Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou … [podrobnosti dále…]

Aktuální informace z naší církve a ekumeny, odkazy na bohoslužny, kázání apod.

Vážené sestry, vážení bratři, pro novou situaci, o které nevíme, jak bude dlouho trvat a v jaké podobě bude pokračovat, jsou vytvořeny webové stránky aktualne.ccsh.cz (https://aktualne.ccsh.cz případně lze i napsat https://www.aktualne.ccsh.cz). Budou zde potřebné informace z naší církve i z ekumeny, odkazy na online bohoslužby, kázání, promluvy a slova povzbuzení. Obsahu stránek se věnují bratr Tomáš Novák (vedoucí duchovní … [podrobnosti dále…]

Pastýřský list patriarchy Církve československé husitské v čase nouze

Milé sestry a milí bratři, vážení spoluobčané, prožíváme jako jednotlivci i celá společnost velmi těžké období. V tomto čase se zvyšuje počet nakažených nebezpečným virem a dovídáme se zprávy o jeho dalším šíření u nás i v dalších zemích Evropy a světa. Prožíváme tuto situaci s velkými obavami a v našem srdci narůstá neklid. V … [podrobnosti dále…]

Pastorační dopis 16. března 2020

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, vzhledem k situaci stavu nouze vyhlášeného dne 12. 3. 2020 vládou České republiky kvůli koronaviru a kvůli omezení volného pohybu osob od 16. 3. do 24. 3. 2020 jsme nuceni zcela zrušit na uvedenou dobu veškerá setkávání. Kancelář rady starších bude v této době také zavřená, stejně jako kolumbárium. Po … [podrobnosti dále…]

S Kristem máme i nyní pokoj

První čtení: Izajáš 43, 1–3 Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, … [podrobnosti dále…]

Pastorační dopis k mimořádné výzvě biskupů CČSH k omezení církevních shromáždění ve stavu nouze

Náboženská obec Církve československé husitské v Kladně Adresa: Plk. Stříbrného 686, 272 01 Kladno Telefon: 774 650 352 E-mail: kladno@ccshpraha.cz www.ccshkladno.unas.cz fb Husův sbor Kladno Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, vzhledem k situaci stavu nouze vyhlášeného dne 12. 3. 2020 vládou České republiky kvůli koronaviru a platného od 13. 3. 2020 biskupové Církve československé … [podrobnosti dále…]

Víra nám pomáhá dostat se do Božího království

První čtení: Genesis 12, 1–4 I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi … [podrobnosti dále…]