Obnova života ve sboru

Tuto středu 29. 4. 2020 bude biblická hodina v obvyklém čase od 16 hodin a bude probíhat nahoře v kostele, kde je větší prostor k dodržení podmínek. V neděli 3. 5. 2020  budou slouženy dvě bohoslužby s klasickou liturgií a s vysluhováním večeře Páně, a to od 9 hodin a od 10.30 hodin. K přijímání si doneste pohárek (cca 5 … [podrobnosti dále…]

Pokračování bohoslužebného života

Milí přátelé, bratři a sestry, s radostí oznamujeme, že se již od 24. dubna 2020 můžeme setkávat k bohoslužbám a modlitebním setkáním, i když jen v omezeném počtu do 15 osob a za určitých předem daných podmínek. Protože tato informace byla nečekaná, v neděli 26. dubna se v kostele sejde jen modlitební skupina ke kratší … [podrobnosti dále…]

Pokračování velikonočního příběhu

První čtení: Skutky 2, 14a.36–41 Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“ Petr jim odpověděl: … [podrobnosti dále…]

Přijměme Kristův pokoj!

První čtení: Skutky 2, 14a.22–32 Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili … [podrobnosti dále…]

Stalo se…

Úvodní text: Toto je den, jejž učinil Pán, plesejme a radujme se v něm, neboť Pán vpravdě vstal z mrtvých. Ježíš splnil svůj úkol, když skonal na kříži. Slyšíme slova: dokonáno jest jako odpověď na Izajášovo proroctví: koho pošlu a kdo nám půjde? A zde se ozývá hlas Božího syna: Hle zde jsem, pošli mne. (Iz 6, 8) Kristus … [podrobnosti dále…]

Velikonoční speciál zpravodaje Nahoru

Milí přátelé, bratři a sestry, pro povzbuzení a potvrzení vzájemné sounáležitosti jsme se domluvili, že pro vás připravíme na každý sváteční den vlastní zamyšlení či svědectví. Bratru faráři patří úvodní číslo s kázáním na Květnou neděli, na Zelený čtvrtek připravila text Jarmila Chytilová, na Velký pátek Pavla Vlková, na Bílou sobotu Eva Bodláková, na nedělní … [podrobnosti dále…]

Tvůj Král přichází

První čtení: Izajáš, 50, 4 Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Druhé čtení: Filipským 2, 6–8 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se … [podrobnosti dále…]