Naučme se radovat z Božích darů

První čtení: Jonáš 3, 10–4, 11 I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: „Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba 20. září 2020 s požehnáním pro v září narozené

Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto, na harmonium doprovázel bratr Samuel Gallat. Na závěr dostali požehnání zářijoví oslavenci Kryštof, David, Hana, Jarmila a Zdena. Sestře Haně jsme ještě zvlášť poděkovali u příležitosti jejích sedmdesátin za její službu pro sbor. Také jsme vzpomněli na bratra Zdeňka Kolářského, který se dožívá 85 let, ale z důvodů covidových … [podrobnosti dále…]

Nechme naše srdce naplnit Boží láskou

První čtení z Písma: Genesis 50, 15–21 Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: „Jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili.“ Proto mu vzkázali: „Tvůj otec před smrtí přikázal: Josefovi řekněte toto: »Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, … [podrobnosti dále…]