Buďme pravými Božími služebníky 

 První čtení: Micheáš 3, 5–12 Toto praví Hospodin proti prorokům, kteří svádějí můj lid: Když mají svými zuby co kousat, mluví o pokoji; když pak jim někdo do úst nic nedá, vyhlašují proti němu svatý boj. Proto vám nastane noc bez vidění, tma bez věštby. Nad těmi proroky zajde slunce, den se nad nimi zachmuří. … [podrobnosti dále…]

Modlitba za domov tentokrát v rodinném hávu

Milé sestry a milí bratři, blíží se sváteční den, v němž si připomínáme vznik naší republiky a při té příležitosti s dalšími církvemi v ČR každoročně děkujeme i prostřednictvím Modlitby za domov, vysílané v přímém přenosu ČT 2 od 15.00 h. S ohledem na aktuální opatření se musel radikálně změnit scénář letošní Modlitby za domov … [podrobnosti dále…]

Výzva ke každodenním společným modlitbám ve 20 hod.

Milí přátelé, stejně jako na jaře i tentokrát bratr farář a rada starších vyzývají, abychom se spojili v modlitbách každý večer v osm hodin. Prosme Pána, abychom se v této době osvědčili, mysleme na sebe navzájem a modleme se za ty, kteří to potřebují. Mysleme v modlitbách na ty, kteří rozhodují, řídí společnost, pomáhají, bojují … [podrobnosti dále…]

Bůh je láska a je s námi všude

První čtení: Leviticus 19, 1–2.15–19 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. … Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě. Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat … [podrobnosti dále…]

Výzva k modlitbám za domov

Jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov. Z dopisu generálního sekretáře Ekumenické rady církví vyjímáme: Spojme se společně 25. října, tedy v neděli bezprostředně předcházející 28. říjnu, i v samotný sváteční den, po celé republice v modlitbách za náš domov, za všechny kteří trpí, … [podrobnosti dále…]

Památka zesnulých – návštěva kolumbária 2. listopadu 2020

Vzhledem k opatření vlády o zákazu volného pohybu osob a omezení kontaktu s jinými osobami bude po předchozí telefonické domluvě umožněn přístup do kolumbária v den Památky zesnulých tj. v pondělí 2. listopadu 2020 v době od 14 do 17 hodin. Návštěva kolumbária bude možná v počtu maximálně dvou osob (s výjimkou členů domácnosti) za dodržení … [podrobnosti dále…]

Nouzová opatření od 22. října 2020

Na základě usnesení vlády platí s účinností od čtvrtka 22. října 2020 do úterý 3. listopadu 2020 zákaz volného pohybu osob, proto jsme nuceni zcela zrušit na uvedenou dobu veškerá setkávání. Kancelář sboru bude v této době také uzavřena. Bratr farář nabízí telefonické i osobní individuální rozhovory či modlitby všem členům našeho sboru. Kdybyste cokoliv potřebovali volejte na … [podrobnosti dále…]

Velikost našeho Boha

První čtení: Izajáš 45, 1–6 Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: „Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i … [podrobnosti dále…]

Hospodin vysvobozuje (dětská bohoslužba)

První čtení: Ž 91, 9–11 Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Druhé čtení: Da 6, 27–28 Vydávám rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli před … [podrobnosti dále…]

Pastorační dopis 16. října 2020

Sestry a bratři v Kristu, pozdravuji Vás v době pandemie, která omezuje osobní styk i další větší aktivity v našem sboru. S ohledem na zhoršující se stav a celkovou situaci bych Vás rád povzbudil slovy, která slyšíme z Písma: „Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.“ Deutronomium 31, … [podrobnosti dále…]