Pokořme se před Bohem

První čtení: Izajáš 64, 1–9 Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pronárody se budou před tebou chvět. Když jsi konal hrozné činy, jichž jsme se nenadáli, sestoupils, a hory se před tvou tváří potácely. Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, … [podrobnosti dále…]

Aktualizace podmínek konání bohoslužeb, dalších shromáždění a pastorační péče CČSH

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1200 a 1201 o přijetí krizového opatření Na základě výše uvedených usnesení vlády se s účinností od 23. listopadu 2020 do 12. prosince 2020 v důsledku přechodu do stupně 4 Protiepidemického systému (PES) mění podmínky pro konání bohoslužeb, svateb a pohřbů. Podle výjimky … [podrobnosti dále…]

Neděle Krista Krále = 22. listopadu

Ezechiel 34, 11-16.20b-24 Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu je z národů, shromáždím … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba slova 15. listopadu 2020

První čtení: Sofonjáš 1, 7.12–18  Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: „Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého.“ V plen bude vydán jejich blahobyt a … [podrobnosti dále…]

Buďme děti světla

Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, Hospodine, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť. (Žalm 141, 2) První čtení z Písma: Ámos 5, 18–24 Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou, a ne světlem! Jako když se dá někdo na útěk před lvem a narazí na … [podrobnosti dále…]

Nouzový stav prodloužen do 20. listopadu 2020

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020 se prodlužuje též platnost dosud přijatých opatření. Mysleme v modlitbách na ty, co jsou postavení v moci, na všechny, co pomáhají v této nelehké době i na ty, kteří bojují s nemocí… a volejme si a povzbuzujme se navzájem. Je to potřeba a pomáhá to.