Pravé čekání na Boží čas

První čtení: Izajáš 61, 10–62, 3 Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky. Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, … [podrobnosti dále…]

Památka prvomučedníka Štěpána

Vládci zasednou a umluví se na mě. Pronásledují mě neprávem, pomoz! Tvůj služebník bude přemýšlet o tvých nařízeních. (Žalm 119, 23.86) První čtení z Písma: 2. Paralipomenon 24, 20–22 Duch Boží vyzbrojil Zekarjáše, syna kněze Jójady. Postavil se proti lidu a řekl jim: „Toto praví Bůh: Proč přestupujete Hospodinovy příkazy? Nepotkáte se se zdarem. Poněvadž … [podrobnosti dále…]

Boží světlo v našich temnotách

První čtení: Izajáš 9, 1.5–6 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Jeho vladařství se rozšíří a pokoj … [podrobnosti dále…]

Aktuální opatření při bohoslužbách od 27. prosince 2020

Milí přátelé, s účinností od neděle 27. 12. 2020 dochází ke zpřísnění stávajících ustanovení tak, že se kapacita kostelů snižuje na 10 %, což v našem kostele znamená 14 účastníků.  Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti viz podrobněji na CČSH Aktuálně. Bohoslužby v kostele se i nadále konat budou, aby měli duchovní potravu a kontakt se … [podrobnosti dále…]

Novoroční ekumenická bohoslužba – pátek 1. ledna 2021 v 15 hod.

Křesťanské církve zastoupené v Kladně zvou na novoroční ekumenickou bohoslužbu „Modlitby za Kladensko“. „PANE, KE KOMU BYCHOM ŠLI? TY MÁŠ SLOVA VĚČNÉHO ŽIVOTA.“  JAN 6:68 Kdy: 1. 1. 2021 od 15:00 Kde: Náměstí Starosty Pavla Chceme v lásce a porozumění děkovat Bohu za uplynulý rok, který vůbec nebyl lehký, a prosit o požehnání pro rok … [podrobnosti dále…]

Hospodin chce upevnit vztah s námi

První čtení: 2 Samuelova 7, 1–5.11–13 Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: „Hleď, já sídlím v domě cedrovém, a Boží schrána sídlí pod stanovou houní.“ Nátan králi odvětil: „Jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s … [podrobnosti dále…]

Bohoslužby na Štědrý den – změna!!!

Milí přátelé, vzhledem k současné výjimečné situaci jsme upravili časy bohoslužeb na Štědrý den. První bohoslužba bude v 10 hodin, druhá bohoslužba bude v 15 hodin, půlnoční bohoslužba nebude. Současné podmínky umožňují v našem případě (20% kapacity) účast 28 osob na jedné bohoslužbě. Obvykle nás bývá o Štědrý den kolem padesáti, a tak je třeba, … [podrobnosti dále…]

Aktuální opatření při bohoslužbách od 18. prosince 2020

Milí přátelé, s účinností od pátku 18. prosince 2020 je počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 20 % míst k sezení (v našem kostele je to do 28 účastníků). Je nutno dodržovat rozestupy 2 metry (s výjimkou členů domácnosti), platí povinnost nošení roušek a … [podrobnosti dále…]