Mějte sůl v sobě

První čtení:  Nu 11, 16–17.24–29 Hospodin Mojžíšovi odvětil: „Shromažď mi sedmdesát mužů z izraelských starších, o nichž víš, že jsou staršími a správci v lidu. Vezmi je ke stanu setkávání, ať se tam postaví s tebou. Sestoupím a budu tam s tebou mluvit. A odeberu z ducha, který je na tobě, a vložím jej na … [podrobnosti dále…]

Služme, jak po nás chce Kristus

První čtení: Jeremjáš 11, 18–20 Hospodin mi dal vědět o jejich skutcích; znám je. Kdysi jsi mi je ukázal. Byl jsem důvěřivý jako beránek vedený na porážku. Nevěděl jsem, co proti mně zamýšlejí. „Porazme strom i s ovocem, vytněme jej ze země živých, ať už není připomínáno jeho jméno.“ Hospodine zástupů, soudce spravedlivý, ty zkoumáš … [podrobnosti dále…]

Za koho mě pokládají oni, za koho mě pokládáte vy?

První čtení: Izajáš 50, 4–9a Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba s požehnáním do nového školního roku 5. 9. 2021

Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto se sestrou Zdeňkou Chaloupkovou, která měla na starosti první část bohoslužby a kázání. Biblické texty četli školáci Zuzanka a Vítek Lukavských. Při bohoslužbě přijali individuální požehnání žáci, studenti, učitelé a vychovatelé, na závěr pak bratr farář požehnal velému shromáždění.

Sjezd Ohře 26.-28. srpna 2021

Přes nepříznivou předpověď počasí se naši vodáci vydali na vodu, ale počasí jim přálo, občas vysvitlo i slunce, na vodě nezmokli, řeka pěkně tekla, podle jejich slov si to pěkně užili.