Vánoční svátky 2021

Milí přátelé, sestry a bratři, pozdravujeme Vás srdečně v tomto adventním čase. Pro mnohé je období, které nyní prožíváme, velmi těžké. Rádi bychom vás i přes to všechno povzbudili. Proto, jak píše apoštol Pavel, i my usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. (Řím. 14, 19) Tento čas nás nenechá v klidu, neboť po roce jsme opět … [podrobnosti dále…]

První adventní neděle 2021

Bohoslužbu zahájili zpěváci písní Ejhle, Hospodin přijde a bratr farář zapálil první svíci na adventním věnci. První část bohoslužby i s kázáním sloužila sestra Ivana Doubravová, druhou část bratr farář Phanuel Osweto, na harmonium doprovázela Esther Osweto.

Biblická proroctví

První čtení: Daniel 12, 1–3 V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni … [podrobnosti dále…]

Změny v opatřeních MZ ČR od 22. listopadu 2021

Podmínky pro konání bohoslužeb se zatím nemění – platí doporučení nosit ochranu dýchacích cest, dodržovat rozestupy a dezinfekce u vchodu. Pro ostatní akce kulturního a jiného obdobného charakteru (včetně těch, pořádaných církví mimo bohoslužby) platí, že již nejsou uznávány testy, ale pouze očkování nebo prodělání nemoci. Další informace jsou na stránce  Pražské diecéze – Aktuality

Bůh je s námi

První čtení: Ex 3, 1–7.10–15 Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven. Řekl si: „Zajdu se podívat na … [podrobnosti dále…]

Dar opravdového života

První čtení: 1 Královská 17, 10–16 Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města, a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ni: „Naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil.“ Když ji šla nabrat, zavolal na ni: „Vezmi pro mě prosím s sebou skývu chleba.“ Řekla: „Jakože živ … [podrobnosti dále…]