Kristus se nám narodil

První čtení: Izajáš 9,1–5 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho jeho břemene a hůl na … [podrobnosti dále…]

Štědrý den 24. prosince 2021 odpoledne

Odpolední bohoslužbu zahájili opět zpěváci písní Ejhle, Hospodin přijde. Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto a sestra Renata Chytilová, na harmonium doprovázela sestra Markéta Vlková. Zpěvem koled potěšila sestra Anežka Krucká.

Boží cesty vedou jinudy

První čtení: Micheáš 5, 1–4a A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. I postaví … [podrobnosti dále…]

Čtvrtá adventní neděle a požehnání oslavencům

Bohoslužbu zahájili opět zpěvácí písní Ejhle, Hospodin přijde a zapálením čtyř svíci na adventním věnci. Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto, na harmonium doprovázel bratr Samuel Gallat. Závěr bohoslužby patřil prosincovým oslavencům Lucince, Natálii a Martině, která byla pro covid připojena online, patřil mezi ně tentokrát i bratr farář. Jemu i ostatním požehnala sestra Pavla … [podrobnosti dále…]

Gaudete = Radujte se – 3. adventní neděle

Sof 3, 14–20; Fp 4, 4–7; L 3, 7–18 Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám radujte se! Vyzývá vězeň Pavel křesťany, kteří jsou na svobodě ve městě Filipis. Dnes společně slavíme 3. neděli adventní, která nese latinský název Gaudete = Radujte se. Uprostřed našich problémů, bolestí a starostí jsme Bohem, proroky a apoštoly zváni k radosti. … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba pro děti 5. 12. 2021 s návštěvou sv. Mikuláše

Liturgii zahájili zpěváci písní Ejhle, Hospodin přijde a zapálením druhé adventní svíce. Bohoslužbu pak sloužili bratr farář Phanuel Osweto a sestra Dana Klozbergová, která měla pro děti připravené kázání. Bratr farář také představil snoubence Zdeňku a Petra a ohlásil jejich svatbu. Po přijímání a závěrečném požehnání přišel do kostela sv. Mikuláš s andělem, povídal si … [podrobnosti dále…]