Den modliteb za pokoj Jeruzaléma 2. října 2022

Při nedělní bohoslužbě dne 2. října od 10 hod. máme opět možnost společně žehnat Izraeli a modlit se za Jeruzalém. Připojíme se tím ke křesťanům ze všech denominací, jazyků, ras a národů, kteří každou první neděli v říjnu vyprošují pokoj pro Jeruzalém a navážeme tak na tradici trvající bez přerušení od roku 2005!

Bohoslužba 18. září 2022 s požehnáním oslavencům

Bohoslužbu sloužila sestra Zdeňka Chaloupková se sestrou Pavlou Vlkovou. Na závěr bohoslužby dostali požehnání ti, kteří se narodili v září. Mezi ně patřila i sestra Zdeňka, která měla kulaté narozeniny (50 let) a sestra Jarmila Chytilová, která se dožila požehnaných 80 let. K nim se pak připojili další oslavenci Kryštof (15 let) a Pavel. Společně … [podrobnosti dále…]

Buďme dobrými správci

Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka. (Žalm 113, 5–7) První čtení: Ámos 8, 4–7 Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi. Říkáte: „Kdy už pomine novoluní, abychom … [podrobnosti dále…]

Boží zbroj

První čtení: 2 Kr 6:11–17 Ta věc pobouřila mysl aramejského krále; svolal své služebníky a řekl jim: „Proč mi neoznámíte, kdo z našich donáší izraelskému králi?“ Jeden z jeho služebníků řekl: „Nikoli, králi, můj pane. Je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici.“ … [podrobnosti dále…]

Požehnání

Deuteronomium 28, 2-3, 5-6 A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha. Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže. Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.  Žalm 127, 1–2 Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba s požehnáním do nového školního roku

V neděli 4. září 2022 sloužily bohoslužbu sestry Pavla Vlková a Zdeňka Chaloupková. Po přijímání sestra Zdeňka požehnala všem přítomným žákům, studentům, učitelům i těm, kdo pracují s dětmi a mládeží ve sboru. Sestře Zdeňce pak požehnal bratr farář Phanuel Osweto. Kéž nás všechny provází Boží požehnání celým novým školním rokem!