První adventní neděle 27. listopadu 2022

Bohoslužbu v čerstvě vyzdobeném kostele zahájili zpěváci se svíčkami písní Ejhle, Hospodin přijde a zapálením první svíčky na adventním věnci. Bohoslužbu sloužila sestra Zdeňka Chaloupková s pěveckým doprovodem sestry Pavly Vlkové, která také přečetla druhé čtení, prvním čtením posloužil bratr Jiří Tučan. Kázání bratra faráře Phanuela Osweto s názvem Výzva k bdělosti přednesla sestra Jarmila … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba 20. listopadu 2022 s požehnáním oslavencům

V neděli 20. listopadu sloužila bohoslužbu sestra Zdeňka Chaloupková, kázání přečetl bratr Jiří Tučan. Na závěr bohoslužby pozdravil sbor bratr farář Osweto, který úspěšně rehabilituje po operaci. Spolu se sestrou předsedkyní Pavlou Vlkovou popřáli Boží požehnání sestře Miloslavě Maxové, která se v listopadu dožívá krásných 94 let, a sestře Stáně Seifertové, která má o 16 … [podrobnosti dále…]

Neodchyluj se od Boha napravo ani nalevo

První čtení: Malachiáš 3, 19-21 Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev. Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a … [podrobnosti dále…]

Tvořivá dílna 6. listopadu 2022

Domluvili jsme se, že se zaměříme na vánoční výzdobu kostela, a tak se vyráběly hvězdy různých tvarů a formátů (a také různého stupně obtížnosti). Menší děti připravovaly vánoční ozdoby. K dispozici byla spousta materiálu k tvoření, ale také dobroty k mlsání.