Bohoslužba 19. února 2023 s pietní vzpomínkou, křtem a požehnáním oslavencům

V neděli 19. února při bohoslužbě jsme jednak vzpomínali na naše zahynulé židovské spoluobčany při 81. výročí transportů do Terezína, ale také jsme měli několik radostných událostí, především křest bratra Pavla Koláře a požehnání únorovým oslavencům Milušce, Kamile, Markétě a Richardovi. Také jsme měli velkou radost z toho, že na bohoslužbu přijela sestra Růženka Adamová … [podrobnosti dále…]

Naše životy svědčí o Boží lásce (křestní kázání)

Žalm 122, 1-2 Zaradoval jsem se, když mi  řekli: Půjdem do Hospodinova domu! První čtení: Izajáš 42, 1-4 Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot … [podrobnosti dále…]

Obnovení srdce Božím odpuštěním

První čtení: Dt 30, 15–20 Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš … [podrobnosti dále…]

Pietní akt 27. února 2023

Srdečně zveme  na pietní akt v pondělí 27. 2. 2023, který se koná k 81. výročí transportu židovských spoluobčanů. Zahájení setkání bude v 17.30 hodin v Tyršově ulici při odhalení Kamenů zmizelých rodině MUDr. Taussiga (všichni zavražděni v Osvětimi). Na závěr se půjde na místo odjezdu transportu, kde budou znít jména zavražděných a studentka gymnázia přečte … [podrobnosti dále…]

Jsme dospělí ve víře?

První čtení: Izajáš 58, 6–9a Toto praví Hospodin: „Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka … [podrobnosti dále…]