Osobní zbožnost v Božím poznání

První čtení: Přísloví 1, 1–6 Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele, jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti, jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost, aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem. Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i … [podrobnosti dále…]

Výroční shromáždění NO 26. března 2023

Výroční shromáždění se konalo v neděli 26. března po bohoslužbě, kterou sloužil opět po delší době (po návratu z lázní) náš bratr farář Phanuel Osweto. Podal také zprávu o činnosti v roce 2022, po něm pak další členové rady starších a pastorační asistentky. Na závěr přednesla svou zprávu šéfredaktorka zpravodaje Nahoru. Všechny zprávy jsou po … [podrobnosti dále…]

Žijte jak děti světla!

texty: 1 Sam 16, 1b.6–7.10–13; Ef 5, 8–14; J 9, 1–41 kázání: Z poměrně obsáhlých textů se budeme věnovat jen několika veršům. V příběhu o pomazání druhého (ale ve významu prvního a nejdůležitějšího) izraelského krále – krále Davida – čteme: Když Samuel spatřil Elíaba, řekl si: „Jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný.“ Hospodin však … [podrobnosti dále…]

Vernisáž stálé expozice 17. března 2023

Zahájení stálé expozice nazvané Kladenská synagoga a druhý život svitků Tóry proběhlo v pátek 17. března 2023.  Vernisáž uvedla sestra duchovní Zdeňka Chaloupková, o historii, která předcházela expozici, promluvila sestra Eva Bodláková, židovské písně zazpíval kladenský sbor CČSH pod vedením sestry Pavly Vlkové, na harfu doprovázela Věra Zdislava Rais a na flétnu Pavla Schillerová. Po … [podrobnosti dále…]

Bděme s Hospodinem

První čtení z Písma: Exodus 17, 3–7 Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali: „Proto jsi nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše syny a stáda umořil žízní?“ Mojžíš úpěl k Hospodinu: „Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Taktak že mě neukamenují.“ Hospodin Mojžíšovi řekl: „Vyjdi před lid. Vezmi s sebou některé … [podrobnosti dále…]

Výroční shromáždění 26. března 2023

Rada starších a farní úřad Církve čs. husitské v Kladně svolávají na neděli 26. března 2023 po Bohoslužbách (11.30 hod) v Husově sboru v Kladně, ul. Plk. Stříbrného, čp. 686 Výroční shromáždění náboženské obce s tímto pořadem jednání: Úvodní modlitba – uvítání přítomných (P. Vlková) Čtení zápisu z posledního řádného shromáždění v březnu 2022 (E. Bodláková) Volba dvou zapisovatelů, … [podrobnosti dále…]

Jsme poutníky z Boží milosti

První čtení z Písma: Genesis 12, 1-4a I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání … [podrobnosti dále…]

Dětská bohoslužba 26. února 2023

Milí bratři, milé sestry, milé děti, mládeži, dnes si budeme povídat o slovu, řeči a o tom, jak jsou používaná – Bohem i námi. Začnu tím úplně nejtěžším. Slyšeli jsme v textu z Bible, že na počátku bylo Slovo (s velkým S), to slovo bylo u Boha, bylo součástí Boží podstaty. Tomu ještě neporozumíme, ani my dospělí tomu … [podrobnosti dále…]