Staňme se Ježíšovými učedníky, žijme evangeliem

Jásej Bohu, celá země. Pějte chvály k slávě jeho jména. Jeho slávu šiřte chvalozpěvem. Aleluja! (Žalm 33, 5-6) První čtení z Písma: Skutky 2, 42-47 Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a … [podrobnosti dále…]