Království Boží je naše

První čtení: Micheáš 6, 1–4.8 Slyšte nyní, co praví Hospodin: Povstaň, veď soud s horami, nechť slyší pahorky tvůj hlas! Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země! Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Vždyť jsem tě vyvedl z … [podrobnosti dále…]

Buďme plné jednoty smýšlení i přesvědčení

První čtení: Izajáš 8, 23–9, 3 Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. Jako zprvu byla země Zabulón a země Neftalí zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s Přímořím a Zajordáním i Galileou pronárodů. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil … [podrobnosti dále…]

Pojďte a uvidíte

První čtení: Izajáš 49, 3.5–6 Řekl mi: „Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím.“ A nyní praví Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba nazpět, byť i nebyl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je záštita moje. On dále … [podrobnosti dále…]

Křest Páně

První čtení z Písma: Izajáš 42, 1–9 „Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi … [podrobnosti dále…]

Vstupme s radostí do nového roku a chvalme Pána

První čtení: Žalm 100, 1–5: Žalm k díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho … [podrobnosti dále…]

Bůh k nám mluví ve svém Synu

                        Texty: Iz 52,7-10; Žd 1, 1-6; J 1, 1-14 Kázání: Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje.“ Od roku 1990 přivážejí brněnští skauti Betlémské světlo do ČR. Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří … [podrobnosti dále…]

Boží syn přišel k nám  

texty: Izajáš 9, 1–6; Titoví 2, 11–14; Lukáš 2, 1–14 Milí přátelé, pokoj vám v tomto vánočním čase! Jeden z mých oblíbených biblických veršů je text evangelia podle Matouše ze 17. kapitoly. V tomto textu apoštol Petr na hoře proměnění řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme zde. Chceš-li, udělám tu tři stany jeden tobě, jeden Mojžíšíšovi … [podrobnosti dále…]

Radujme se, neboť přichází Syn Boží – 3. adventní neděle

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. (Filipským 4, 4.5b) První čtení: Izajáš 35, 1-7a.10 Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte … [podrobnosti dále…]

Advent a prorok Izaiáš

Mal 3, 1–3 Lk 1, 68–75 Nepřinášejte už šalebné obětní dary… učte se činit dobro. Iz 1. Podobných výzev odhalujících pokrytectví a formální zbožnost božího lidu nalezneme v Písmu skutečně mnoho, a to nejen u Izaiáše. A na to je přece třeba se zaměřit, ne na gesta a vnější okázalost, ale na čistotu srdce a … [podrobnosti dále…]

Neodchyluj se od Boha napravo ani nalevo

První čtení: Malachiáš 3, 19-21 Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev. Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a … [podrobnosti dále…]