Setkávání se s Bohem, setkávání se s lidmi

První čtení: Exodus 19, 2–8a Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a utábořili se v poušti; Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory: „Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele.“ Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně: „Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil.

Druhé čtení: Římanům 5, 1–8 Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Evangelium: Matouš 9, 35–10, 8 Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo.“ Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň!“ Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti jsou: první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: „Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

 

Po skončení koronavirové karantény proběhla anketa, a jedna z otázek zněla asi takto: Co vám nejvíce chybělo, když byl omezen pohyb osob (tzn. když jsme museli být doma). Různé odpovědi, ale v podstatě měly jeden stejný základ – kontakt s lidmi

U nás to nebylo až tak dramatické (kolega z jihu Holandska v centru epidemie – nemohl navštívit svoji 85ti letou matku po dobu několika týdnů, i když bydlela od něho pouze několik km; lidé ve Španělsku nemohli vyjít ven po dobu dvou měsíců kromě venčení psa, návštěvu lékaře nebo nákupu; záběry na FC nebo webu, kdy např. v Itálii lidé společně zpívají z balkónů, atd.).

Určitě i nám tento kontakt chyběl. Najednou jsme byli vytržení z něčeho normálního, čeho si někdy ani nevážíme, bereme to jako samozřejmost a zjistili jsme, jak nám to moc chybělo (např. Eva a pěvecký sbor, práce z domu – nejdříve byli nadšeni, ale potom jim chyběl kolektiv).

 • Ochuzeni o sociální kontakt – prostě být mezi lidmi, být v nějakém kolektivu
 • Ochuzeni se společně na něčem podílet (práce, zábava)
 • Ochuzeni se sdílet (např. těšili jsme se na mužskou skupinku)
 • Virtuální svět: určitý způsob řešení, ale není to plnohodnotná náhrada

Exodus 19: Po dramatických událostech Izraelci utekli z Egypta a čteme: přišli na Sinajskou poušť, utábořili se a Mojžíš vystoupil na horu Sínaj k Bohu.

Hora jako mýtické místo, kde je možné se setkat s bohem/bohy

 • Hora Kailás (západní Tibet) je posvátná pro čtyři asijská náboženství: bönismus, buddhismus, hinduismus a džinismus.
 • Adamova hora na Sri Lance: podle legendy totiž kdosi na vrcholu Adamova štítu zanechal ve skále otištěnou šlépěj svojí nohy.
 • Starověcí Řekové věřili, že jejich životy ovlivňují bohové, a ti nejmocnější z bohů sídlili na hoře Olymp.
 • Hora je symbolem – místem setkání Boha s člověkem (Mojžíš na hoře Sinaj, Eliáš na hoře Choreb, Ježíšovo horské kázání, proměnění na hoře). „Bůh na horu sestupuje a člověk na ni vystupuje – zaznamenáváme zde dvojí protisměrný pohyb, který je také základem každé bohoslužby.“

Tři základní myšlenky:

1/ Věřící, aby mohl žít plnohodnotný křesťanský život, se potřebuje setkávat s Bohem

 • Obecenství (bohoslužby, skupinky, setkávání se dvou nebo tří, mládež, skupinka dívek, voda, sborová dovolená). Ale dovoluji si říct, že navštívit bohoslužby 1 – 2 krát za rok a účastnit se dovolené pro plnohodnotný křesťanský život nestačí.
 • Osobní (modlitba, četba Bible nebo jiné duchovní literatury, kontemplace – ranní procházka se psy, atd.)
 • Virtuální (Pastoral brothers)

2/ Setkávání se s Bohem pro druhé (pro službu druhým, ne nutně pro svoji vlastní potřebu) – Mojžíš jako prostředník mezi Bohem a Izraelem (vůbec to nechtěl dělat – špatně mluví, atd.)

Matouš 10, 7–8: Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte.

 • Aktivita ve sboru
 • Sociální služba (v rodinách – starost o rodinné příslušníky, domov důchodců, návštěvy starších lidí, zájem o mladé, …) – pomoc s nákupy v době koronaviru v Buštěhradě (platformy pomoci – s nákupy, doprovod k lékaři, atd.)
 • Aktivita v místě bydliště – pěvecký sbor, „Ukliďme Česko“, podpora druhým v jejich činnostech (být pouze s nimi pro druhé)
 • Správný/čestný/křesťanský postoj v práci

Zpětně nás to obohatí!

3/ Je to opakovatelný proces

 • Mojžíš vyšel na horu Sínaj několikrát (asi by mu lanovka pomohla)
 • Křest nebo přijetí do sboru nestačí
 • Setkání se s Bohem přináší stále něco nového
 • Osobní/křesťanské vyspívání

Závěr

 • Važme si toho, že tady v neděli můžeme být pospolu.
 • Buďme aktivní.
 • Buďme vděční.

Římanům 5, 1–2 Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží.

 Amen.

Samuel Gallat 14. června 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..