Zákon, tradice a náš vztah k Bohu

První čtení: Dt 4, 1-2.6-9 Nyní tedy, Izraeli, slyš nařízení a práva, která vás učím dodržovat, abyste zůstali naživu a mohli obsadit zemi, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců. K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílím. Bedlivě je … [podrobnosti dále…]

Svobodně si vyber!

První čtení: Joz 24, 14-18.22-24 Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu. Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou … [podrobnosti dále…]

Moudrost volá

Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů! Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu! (Žalm 84, 2–3) První čtení: Přísloví 9, 1–6 Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů. Porazila dobytče, smísila víno a prostřela svůj stůl. Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských výšin: „Kdo … [podrobnosti dále…]

Podmínky pro konání bohoslužeb od 1. srpna 2021

Na základě mimořádných opatření MZ ČR platí s účinností od 1. srpna 2021 do odvolání tyto podmínky: Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech není omezen za dodržení následujících podmínek: Mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) musí být dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru, při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a používá respirátor nebo … [podrobnosti dále…]

Setkání mladých CČSH 17.–19. září 2021

V době od 17. 9. (17:00) do 19. 9. (15:00) 2021 ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové proběhne tradiční celocírkevní setkání mladých CČSH a jejich přátel. Bližší informace, kontakty i jak se na akci přihlásit najdete na webu https://www.setkani-ccsh.cz/ Pořadatel: https://www.facebook.com/mladiccsh

Pravý pokrm, který nám dává sílu

První čtení: 1. Královská 19, 4–8 Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“ Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a … [podrobnosti dále…]