Žijme Božím slovem

První čtení z Písma: Jeremiáš 20, 7-9 Přemlouval´s mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. Po celé dny jsem jen pro smích, každý se mi vysmívá. Sotvaže promluvím, úpím, přivolávám násilí a zhoubu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklebky po celé dny. Řekl jsem: „Nebudu je připomínat, … [podrobnosti dále…]

Koncert Husitské písně v sobotu 19. září 2020 od 17 hod.

Srdečně zveme do našeho kostela v sobotu 19. září od 17 hod. na koncert, který pořádáme u příležitosti 100. výročí vzniku naší církve. Přijďte si poslechnout husitské písně a dozvědět se, proč jsou světovým unikátem. Účinkuje sbor náboženských obcí CČSH v Kladně a Slaném. Sbor vede a průvodním slovem doprovodí Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.  … [podrobnosti dále…]

Naslouchejme Hospodinu!

První čtení: Izajáš 51:1–4 Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni. Pohleďte na Abrahama, svého otce, a na Sáru, která vás v bolestech porodila. Jeho jediného jsem povolal, požehnal jsem mu a rozmnožil jsem ho. Hospodin potěší Sijón, potěší … [podrobnosti dále…]

Přednáška Zajímavosti státu Izrael a cestopisné vyprávění 16. září 2020 od 18 hod.

Srdečně zveme na multimediální přednášku Zajímavosti státu Izrael a cestopisné vyprávění ve středu 16. září 2020 od 18 hodin. Tématem provází Radek Hejret, místopředseda ICEJ ČR a průvodce po Izraeli pro CA Olivetour. Akce se koná v rámci projektu Podporuji Izrael organizace ICEJ, výtěžek dobrovolné sbírky bude věnován na sociální projekty ICEJ v Izraeli.    

Bohoslužba 16. srpna 2020 s požehnáním srpnovým oslavencům

Bohoslužbu slova sloužila sestra Jarmila Chytilová, na harmonium doprovázel bratr Samuel Gallat. Na závěr sestra Pavla Vlková, předsedkyně rady starších, popřála hojnost Božího požehnání  bratru Jiřímu a sestrám Věře a Radce, kteří mají narozeniny v srpnu. Po bohoslužbě jsme se opět na chvíli sešli na „prodloužené“.

Pevně se držme smlouvy s Hospodinem!

První čtení z Písma: Izajáš 56, 1.6-7 Toto praví Hospodin: „Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: „Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den … [podrobnosti dále…]

Setkání mladých CČSH a jejich přátel 25.–27. září 2020 !!!ZRUŠENO!!!

!!!AKCE ZRUŠENA!!! Přátelé, ačkoliv pořadatelský tým vynaložil velké úsilí profesionálně zajistit podmínky na akci tak, aby mohla proběhnout bezpečně i v současné epidemiologické situaci (např. jsou zajištěny pro všechny účastníky respirátory FFP2, které jsou určeny zdravotníkům k užívání v tzv. „covid zónách“, tzn. v zařízeních, kde dochází k přímému kontaktu s pozitivním pacientem) z moci … [podrobnosti dále…]

Sborová dovolená 2020 – péče o děti

Společnou sborovou dovolenou jsme trávili v hotelu Vápenka v Horních Albeřicích v Krkonoších od pátku 24. července do pátku 31. července.  Děti probíraly stejné téma jak dospělí – ovoce Ducha svatého, společně oslavily i červencové a srpnové narozeniny. Fotografie z bohoslužby, pobytu na chatě a výletů jsou v samostatných příspěvcích.