Na čem záleží

Texty: Dt 6, 4-9 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba pro děti 24. 10. 2021

Texty: Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli! Žalm 103, 21 V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; Filipským 2, 3 Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Matouš 23,11 Milé děti, milí bratři, milé … [podrobnosti dále…]

Boží zpráva a pravé následování

První čtení: Izajáš 53, 1–6 Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, … [podrobnosti dále…]

Boží slovo nás vede k pokání

První čtení: Genesis 2, 18–24 I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy … [podrobnosti dále…]

Den modliteb za pokoj Jeruzaléma – 3. října 2021

Při nedělní bohoslužbě dne 3. října od 9 hod. máme opět možnost společně žehnat Izraeli a modlit se za Jeruzalém. Připojíme se tím ke křesťanům ze všech denominací, jazyků, ras a národů, kteří každou první neděli v říjnu vyprošují pokoj pro Jeruzalém  a navážeme tak na tradici trvající bez přerušení od roku 2005!