Život ve svobodě – život v lásce

První čtení: Dt 30, 9–14 Hospodin, tvůj Bůh, ti dá nadbytek dobrého v každé práci tvých rukou, plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role. Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci, budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, a dbát na jeho přikázání a … [podrobnosti dále…]

Hospodinova ruka je s jeho služebníky

Texty: Iz 66, 10–14; Gal 6, 7–10; Evangelium: L 10, 1-11.16–20 Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim: „Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Jděte! Hle, posílám vás … [podrobnosti dále…]