Buďme odolnými Božími setbami

První čtení: Izajáš 44, 6–8 Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží! Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid, kdo mu oznamuje, co přijde a co má … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba 19. července 2020 s požehnáním červencovým oslavencům

Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto, na harmonium doprovázel bratr Samuel Gallat. Během bohoslužby se sboru představili snoubenci Veronika a Francois Xavier. Na závěr bratr farář požehnal sestrám Evě, Stelle a Anežce, které mají narozeniny v červenci. Po bohoslužbě jsme se opět po covidové přestávce mohli sejít k „prodloužené“.

Kristus nás oslovuje

První čtení: Izajáš 55, 10-13 Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, … [podrobnosti dále…]

Kristus nás zve

První čtení: Kazatel 3, 10–13 Viděl jsem lopotu, kterou Bůh uložil lidským synům, a tak se lopotí. On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a … [podrobnosti dále…]

Odměna spravedlivého

První čtení: Jeremjáš 28, 5–9 Prorok Jeremjáš odpověděl proroku Chananjášovi za přítomnosti kněží a všeho lidu, stojícího v Hospodinově domě. Prorok Jeremjáš řekl: „Amen. Kéž tak učiní Hospodin! Kéž Hospodin splní tvá slova, která jsi prorokoval, že vrátí předměty Hospodinova domu a přivede zpět z Babylóna na toto místo všechny přesídlence. Ale poslechni toto slovo, … [podrobnosti dále…]