Království Boží je naše

První čtení: Micheáš 6, 1–4.8 Slyšte nyní, co praví Hospodin: Povstaň, veď soud s horami, nechť slyší pahorky tvůj hlas! Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země! Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Vždyť jsem tě vyvedl z … [podrobnosti dále…]

Buďme plné jednoty smýšlení i přesvědčení

První čtení: Izajáš 8, 23–9, 3 Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. Jako zprvu byla země Zabulón a země Neftalí zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s Přímořím a Zajordáním i Galileou pronárodů. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil … [podrobnosti dále…]

Pojďte a uvidíte

První čtení: Izajáš 49, 3.5–6 Řekl mi: „Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím.“ A nyní praví Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba nazpět, byť i nebyl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je záštita moje. On dále … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba 15. ledna 2023 s požehnáním oslavenkyni

Bohoslužbu sloužili bratr farář Phanuel Osweto se sestrou Renatou Chytilovou, která vedla první část bohoslužby. Na harmonium doprovázela sestra Esther Osweto. První čtení přednesl bratr Jiří Tučan, druhé čtení sestra Pavla Vlková. Bohoslužba byla přenášena opět online. Na závěr poděkoval bratr farář za život sestry Renaty a požehnal ji k jejím lednovým narozeninám. Vzpomněli jsme … [podrobnosti dále…]

Křest Páně

První čtení z Písma: Izajáš 42, 1–9 „Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi … [podrobnosti dále…]

Vstupme s radostí do nového roku a chvalme Pána

První čtení: Žalm 100, 1–5: Žalm k díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho … [podrobnosti dále…]

Týden modliteb za jednotu křesťanů od 15. do 20. ledna vždy od 18 hod.

Pozvání ke společným modlitbám Milí přátelé a sourozenci v Kristu, zveme vás ke společným modlitbám za jednotu křesťanů od 15. do 20. ledna 2023 v Kladně každý den od 18 hodin   Program: Neděle 15. 1. 2023 Církev bratrská (František Flek) Adresa: Václava Pázdrala 3469, Kladno Kazatel: Igor Gricyk Téma: Naučit se dělat, co je … [podrobnosti dále…]