Můj Pán a můj Bůh

První čtení: Sk 5, 27–32 Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat: „Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev!“ Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Bůh … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba na Hod Boží velikonoční 17. dubna 2022 a požehnání dubnovým oslavencům

Bohoslužbu na Hod Boží velikonoční sloužil bratr farář Phanuel Osweto se sestrou Renatou Chytilovou, na harmonium doprovázel bratr Samuel Gallat. Velikonoční písně zpíval pěvecký sbor pod vedením sestry Pavly Vlkové. Na závěr bohoslužby poděkoval bratr farář za dlouholetou službu sestře Evě Bodlákové, která slavila významné narozeniny, a požehnal jí i dalším sestrám Pavle, Jitce, Katce … [podrobnosti dále…]

Kristus byl vzkříšen

První čtení: Skutky 10, 34–43 A Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, … [podrobnosti dále…]

Nový život z víry Ježíše Krista

První čtení: Izajáš 52, 13 – 53, 12 „Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pronárody krví, před ním si králové zakryjí ústa, … [podrobnosti dále…]

Nade vše má být naše vděčnost

První čtení: Žalm 40, 1–6 Pro předního zpěváka. Davidův, žalm. Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. … [podrobnosti dále…]

Kalendář sborových akcí duben – srpen 2022

Čt 14. 4.              Zelený čtvrtek – připomenutí poslední večeře Pána Ježíše od 17:30 Pá 15. 4               Velký pátek – čtení pašijí od 15:00 So 16. 4.              sederová večeře ve Slaném od 15:00 Ne 17. 4.              bohoslužba na Hod Boží velikonoční od 10:00 Ne 24. 4.             koncert Petry Ernyeiové od 17:00 So 30. … [podrobnosti dále…]