Biblické příběhy nás učí o Boží moci

První čtení: Jozue 5, 9–12 Hospodin Jozuovi řekl: „Dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu.“ Proto pojmenoval to místo Gilgál (to je Odvalení); jmenuje se tak až dodnes. Izraelci tábořili v Gilgálu. Čtrnáctého dne toho měsíce navečer slavili na Jerišských pustinách hod beránka. Druhého dne po hodu beránka začali jíst nekvašené chleby a pražené zrní … [podrobnosti dále…]

Výroční shromáždění NO 13. března 2022

V neděli 13. března se po bohoslužbě konalo výroční shromáždění náboženské obce. Zprávy bratra faráře Phanuela Osweto, sestry Pavly Vlkové a zpráva o péči o děti budou uvedeny ve zdravodaji Nahoru 2/2022. Ostatní zprávy jsou k dispozici ve farní kanceláři. Byla také volbou potvrzena stávající rada starších ve složení předsedkyně Pavla Vlková, finanční zpravodajka Kamila … [podrobnosti dále…]

Koncert Pocta židovským autorům – Petra Ernyeiová

Srdečně zveme na koncert Pocta židovským autorům – Petra Ernyeiová v neděli 24. dubna od 17 hod. Koncert je pořádán u příležitosti 80. výročí vypravení dvou kladenských transportů židovských občanů do Terezína. Sama zpěvačka ke svému projektu napsala: Do tohoto projektu jsem kromě kytaristy Adama Tvrdého přizvala jedinečného basistu Petra Dvorského, který se aranžersky podílel … [podrobnosti dále…]

Dotazujme se Hospodina, dokud je možno ho najít

První čtení: Iz 55, 6–9 Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouštím mnoho. „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je … [podrobnosti dále…]

Ve všem se nechme vést Božím Duchem

První čtení: Deuteronomium 26, 1–11 Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, … [podrobnosti dále…]

O velké ceně přátelství (dětská bohoslužba)

První čtení: Přísloví 12, 25 Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Druhé čtení: Přísloví 17, 17 V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. Evangelium: Jan 15, 14–15 (Ježíš říká:) Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. … [podrobnosti dále…]