Dnes se splnilo toto Písmo

První čtení: Nehemjáš 8, 1-3.5-6.8-10 Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před Vodní branou a vyzvali znalce Zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl Zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli, prvního dne měsíce sedmého. Četl z něho na … [podrobnosti dále…]

Dětská bohoslužba spojená s požehnáním k narozeninám 20. ledna 2019

Nedělní bohoslužba byla zaměřena především na děti, které se jí aktivně účastnily i čtením biblických textů a blahoslavenství. Kvůli mrazům jsme se již přemístili do Komenského síně. Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto, kázání připravila sestra Katka Lukavská, hudební doprovod sestra Martina Škutová. Na závěr bohoslužby dostali požehnání lednoví oslavenci Vilma, Anna, Oliver a Renata. … [podrobnosti dále…]

Andělé – Boží poslové

Kázání pro děti První čtení: Exodus, kapitola 23, verše 20–22 Hle, posílám před tebou anděla, aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše provinění – vždyť v něm přebývá mé jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, … [podrobnosti dále…]

Význam Ježíšova křtu pro nás

Iz 43, 1–7; 2 K 5, 16–21; Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh … [podrobnosti dále…]

Skrze nás Bůh se chce zjevit světu

Izajáš 60, 1–6; Efezským 3, 1–12; Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali: „Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý … [podrobnosti dále…]

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2019

Zveme ke společným modlitbám za jednotu křesťanů, které se budou konat Kladně v týdnu od 13. do 18. ledna 2019 vždy v 18 hod.: 13. 1. Ne: Církev bratrská – káže Jiří Neliba 14. 1. Po: Církev adventistů sedmého dne – káže Martin Chleborád 15. 1. Út: Českobratrská církev evangelická – káže Zdeněk Martasek 16. … [podrobnosti dále…]