Věřím

První čtení: Pl 3, 24–33 „Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Dobré je muži, jestliže nosil jho už ve svém mládí. Ať … [podrobnosti dále…]

Finanční sbírka na pomoc obětem bouře na jižní Moravě

Husitská diakonie vyhlašuje „Finanční sbírku na pomoc obětem bouře na jižní Moravě“  Finanční pomoc posílejte na transparentní sbírkový účet Husitské diakonie: 2501867242/2010, variabilní číslo 200 Ve čtvrtek 24. června se přes Moravu přehnala bouře nebývalých rozměrů. Tornádo a silné krupobití zdevastovalo a doslova smetlo obce Hrušky, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Lužice a další vesnice na … [podrobnosti dále…]

V bouřích našich životů nás zve Kristus do akce

První čtení: Job 38, 1–11 Jobovi odpověděl ze smrště Hospodin slovy: „Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru? … [podrobnosti dále…]

O moci Božího slova

Ez 17, 22–24; 2K 5, 6–10; Mk 4, 26–29 Pokoj vám, sestry a bratři! Dnešní texty mluví o Bohu, o Jeho slově a také o nás – o našem vztahu k Božímu slovu. Obraz Hospodina z textu Starého zákona nám ukazuje, že se můžeme dívat na Boha jako toho, který má moc věci měnit. Prorok Ezechiel předpovídá, … [podrobnosti dále…]

Kým je pro nás Ježíš

První čtení: Genesis 3, 8–15 Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ … [podrobnosti dále…]