Hod Boží velikonoční 21. dubna 2019

Sváteční den uvedly zpěvem z kůru sestry Pavla, Katka a Miriam. Bohoslužbu sloužil bratr farář Osweto, zpěvem ji dále obohatily děti i pěvěcký sbor. Společně jsme oslavili dubnové narozeniny Vítka, jeho maminky Katky a babičky Anny, Mariana a jeho babičky Evy, dále pak Pavly, Marcely a Alžbětky.

Kristus nám přináší pokoj

První čtení: Izajáš 53, 4–9 Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý … [podrobnosti dále…]

Naplnění Kristovy lásky

První čtení: 1 S 25, 40–42 Davidovi služebníci přišli k Abígajile na Karmel a promluvili k ní: „Posílá nás k tobě David. Chce si tě vzít za ženu.“ Hned se poklonila tváří až k zemi a řekla: „Hle, tvoje otrokyně bude služkou, která umývá nohy služebníkům svého pána.“ Abígajil se rychle vypravila; jela na oslu … [podrobnosti dále…]

Kázání na květnou neděli 2019

První čtení: Ž 118, 24–29 Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru! Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře se ubírejte. Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám … [podrobnosti dále…]

Buďme i my ta nádherná vůně mezi lidmi

Žalm 23, 1–5 Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá … [podrobnosti dále…]

Velikonoční bohoslužby

Církev československá husitská v Kladně zve na Velikonoční bohoslužby Zelený čtvrtek 18. dubna  v 17:30 hod. Sejdeme se kolem stolu v Komenského síni, připomeneme si poslední večeři Pána Ježíše. Velký pátek 19. dubna v 15 hod. Budeme číst pašije, po nich zazní duchovní hudba. Hod Boží velikonoční 21. dubna v 9 hod. Bohoslužbou oslavíme vzkříšení našeho … [podrobnosti dále…]