Hospodin vysvobozuje (dětská bohoslužba)

První čtení: Ž 91, 9–11 Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

Druhé čtení: Da 6, 27–28 Vydávám rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli před Danielovým Bohem a obávali se ho, neboť on je Bůh živý a zůstává navěky, jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce. Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniela ze lvích spárů.

Evangelium: J 14, 27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!

Milé děti (malé, i vy pokročilejšího věku),

dnešní doba je poněkud jiná, než jsme byli zvyklí, děje se spousta věcí, události se rychle střídají a pořád se dozvídáme něco nového a někdy i těžkého. Určitě jste to zaznamenali i vy, menší. Na jaře se i u nás v naší republice, jako téměř po celém světě, objevila nová nemoc. Od března se objevují různé zákazy a nařízení, kterým třeba ani nemusíme rozumět – poměrně dlouhou dobu se nechodilo do školy, někteří rodiče pracovali z domova, nemohli jsme se navštěvovat, nosili jsme roušky…

Přes léto jsme se radovali, že se všechno vrací zpátky k tomu, na co jsme byli zvyklí, ale s příchodem podzimu je to tu zas. Možná se někteří ptáte proč, někdo je naštvaný a zlobí se, někdo se bojí, někdo si neví rady a někoho to třeba nezajímá. Přes to všechno v tom ale jsme spolu a musíme to nějak zvládnout. A ještě někdo je v tom s námi… víte kdo? Ano, Pán Bůh, náš Otec, na kterého se můžeme spolehnout. On chápe všechny naše pocity, které máme, a může nám pomoci. Uklidní nás, dá nám svůj pokoj, potěší nás a dodá nám odvahu. On nás může vyvést i ze zdánlivě neřešitelné situace, jako v příběhu, který jsem si pro vás dneska připravila. V příběhu o Danielovi ve lví jámě.

Daniel byl věrný Boží služebník, který sloužil u krále Darjaveše. Král si ho vážil pro jeho moudrost, svědomitost a poctivost.

Jednoho dne se král Darjaveš rozhodl rozdělit svou ohromnou říši na několik částí a nad každým územím ustanovil vládce a po čase pojal úmysl nade všemi těmito vladaři ustanovit svého nejschopnějšího a nejspolehlivějšího služebníka – Daniele. Věděl, že by celá země byla v dobrých rukou.

To se však nelíbilo ostatním vládcům a úředníkům. Záviděli Danielovi a přemýšleli, jak jeho povýšení zabránit. Marně hledali, čím by mohli Daniela u krále pomluvit nebo očernit. Žádnou záminku nenašli. Daniel dělal všechno svědomitě a poctivě. Jediná věc, kterou se v Médském království lišil od ostatních, byla jeho víra. Daniel zůstával věrný Hospodinu, Bohu Izraele. Dohodli se tedy na nesmírně podlém plánu, který měl Daniela připravit nejen o úřad, ale i o život.

(Asi máte rádi, když vás někdo pochválí, že?) A to měl určitě rád i král Darjaveš. Když za ním přišli Danielovi nepřátelé, začali mu pochlebovat a lichotit. Ty jsi náš nejvyšší a jediný vladař. Jsi ze všech nejlepší. Zasloužíš si nejvyšší úctu. Vydej proto zákon, že po dobu jednoho měsíce se nikdo ve tvé zemi nesmí modlit k nikomu jinému než k tobě. Kdo by neuposlechl, bude hozen do jámy ke lvům. Přemožen vlastní ješitností podepsal král jimi připravený zákon a dal ho vyhlásit. Proradné ministry ovšem zajímalo jen to, co teď udělá Daniel. Myslíte si, že změnil svůj zvyk a potřebu každý den se modlit k Hospodinu? Daniel dobře věděl, co za tím novým nařízením je, že mu jeho protivníci usilují o život, ale kvůli tomu přece nezapře Pána Boha! Dokonce se se svými modlitbami ani nezačal skrývat (jak by to asi mnohý z nás udělal). A tak, stejně jako dosud, modlil se Daniel k Hospodinu u otevřeného okna. Ráno, v poledne a večer. Nezapřel svoji víru ani, když mu šlo o život.

Právě na to jeho nepřátelé čekali. Běželi ke králi a začali na něho dorážet. Ty jsi přece zakázal modlit se tento měsíc ke komukoliv jinému než k tobě. A my jsme viděli Daniela, jak třikrát denně kleká u okna a modlí se k Bohu Izraele! Víš, jaký jsi vydal trest za takové počínání? Nezapomeň, že zákon Médů a Peršanů je nezrušitelný!

Teď král poznal, o co těmto služebníkům doopravdy šlo. Chtěli zabít jeho věrného služebníka Daniela. Přemýšlel, jak z toho ven; nechtěl vydat svého nejvěrnějšího rádce na smrt. Trápil se nad tím celý den, ale nic nevymyslel. Nakonec mu nezbylo než poručit, aby Daniele podle podepsaného nařízení hodili do jámy se lvy. A na tu díru, ze které se nikdo nikdy nevracel, přivalili veliký kámen a král ho zapečetil svým prstenem, aby se na tom už nedalo nic změnit.

Tu noc král vůbec nemohl spát a byl velmi smutný. Vyčítal si, že musel nechat popravit nevinného.

Druhý den brzo ráno, jen se začalo rozednívat, spěchal král ke lví jámě. Bylo to proti všemu rozumu, ale on přece jen trochu doufal, že Danielův Bůh učinil zázrak. Třesoucím se hlasem volal: „Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě tvůj Bůh zachránit z tlamy těch šelem?“ A z jámy se ozvala odpověď: „Králi Darjaveši, ty sám dobře víš, že jsem se proti tobě ničeho zlého nedopustil a čisté svědomí mám i před svým Bohem. On to dobře ví. A on nedopustil, aby se mi něco stalo. Jsem živ a zdráv!“

To už šťastný král na nic nečekal, Daniel byl v mžiku vytažen a v jámě skončili ti, co usilovali Danielovi o život. Král navíc uznal, že se i on sám provinil proti Hospodinu, když zakazoval, aby se k němu jeho vyznavači modlili. Dal tedy po celé zemi vyhlásit nové nařízení: Hospodin, Bůh, jehož vyznává Daniel, je Bůh živý, který zůstává navěky. Jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce. On vysvobozuje a vytrhuje, on vysvobodil Daniela ze lvích spárů.

Co si z tohoto příběhu můžeme odnést my? Lví jáma nám už přece nehrozí…

Tento příběh nás upozorňuje na jednu důležitou věc – i když se dostaneme do těžké situace, zdánlivě neřešitelné, nemusíme zoufat. Pán Bůh je s námi stále. Sice nám neslibuje, že to s námi dopadne vždy podle našich představ, ale můžeme si být jistí, že On to s námi myslí dobře a ví, co je pro nás nejlepší. Jen je důležité si to pamatovat a být mu věrní jako Daniel.

Amen.

Dana Klozbergová 11. října 2020

Biblický příběh byl zpracován podle https://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/daniel-ve-lvi-jame

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..