Požehnání do nového školního roku

První čtení: Přísloví 6, 6–11 „Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku? Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jako pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.“

Evangelium: Matouš 19, 16–22 A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: „Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?“ On mu řekl: „Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!“ Otázal se ho: „Která?“ Ježíš odpověděl: „Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.“ Mladík mu řekl: „To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?“ Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.

Milí přátelé, pokoj vám!

Zítra začíná nový školní rok a nevíme, co vše nás čeká, ale Bůh nám chce připomenout, že půjde s námi. Určitě budeme muset vybojovat mnoho zápasů (nejvíce těch sami se sebou), ale zcela určitě získáme nové zkušenosti a zažijeme novou milost, požehnání, vítězství a zázraky. Žalmista nám říká: „Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy.“ Žalm 4,4

Bible je plná zázraků, které Bůh udělal pro svůj lid. I my se můžeme ptát, zda je také náš život plný zázraků, které udělal Bůh? Když se podíváte zpátky na váš život, co vidíte? Já vidím ve svém životě nespočet Božích zázraků – například to, že tady mohu být s vámi a zažívat společně mnoho krásného nejen zde v kostele, ale i během dalších sborových setkáních. Je zřejmé, že kdyby nebylo Boží pomoci a jeho zázraků, nebylo by jasné, jak by náš život dopadl. Ale Bůh nám pomáhá, zasahuje do našich životů, chrání nás na všech místech, chrání nás v našich rodinách. Copak to není zázrak, že je nám také tady spolu dobře? Ano, to co říká David: „Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy.“ je pravda.

Bratři a sestry, přátelé – VĚZTE! Je třeba to vědět a stále se k tomu vracet, připomínat si to, čeho je Hospodin schopný. Snadno totiž můžeme zapomenout, a pak se do našeho života vkrádá strach, úzkost, negativita, skepse, beznaděj…

Začátek školního roku je moment plný očekávání. Proto máme dnes dobrou příležitost, abychom se zabývali některými školními „tématy“. Otevřeli jsme proto knihu biblických Přísloví, která je takovou učebnicí moudrosti.

Najdeme v ní obrovské bohatství životních zkušeností. Náš dnešní oddíl si bere na mušku „lenochy“ a obrazně je „posílá do školy k mravencům“. Nechci, aby se to někoho z vás dotklo, ale myslím si, že je to aktuální slovo a že si každý z něho může vzít něco pro sebe. Vysvětlíme si proč.

Od školáků a studentů se očekává, že se budou ve škole snažit a že se tak co nejlépe připraví na život. My dospělí už máme sice několik vysvědčení v kapse, ale stejně se i od nás samozřejmě čeká, že budeme pilní a pracovití.

Biblické rady a moudrost knihy Přísloví můžeme vztáhnout obecně na život. Na příkladu o mravencích Bible ukazuje, že řada z nás má sklon k lenosti. Připomíná nám, že nic v životě nefunguje samo, věci se neřeší samy, problémy samy nezmizí. Jenže my nemáme vždy sílu, chuť anebo snahu stále na něčem pracovat: na sobě, na vztazích, na problémech. Nejednou se nám do nepříjemných a složitých věcí nechce, a proto je odkládáme na později.

Když jsem byl školák, měli jsme jako děti různé úkoly. Třeba mytí nádobí, práce na farmě, pást dobytek atd. Jindy to byly úkoly do školy. Někdy jsme však některé své povinnosti chtěli odložit na později, abychom si šli hrát s ostatními dětmi. Ale rodiče trvali na tom, že práci máme udělat hned. Vím, jak mě to štvalo, ale dnes už také vím, jak to bylo moudré, že jsem se spolu se svými sourozenci učil povinnosti neodkládat, ale dělat je hned.

Také Bible mluví o tom, že „odkládat věci na později“ je prvním krokem k lenosti. Jiným krokem směrem k lenosti jsou výmluvy. Podle Př 22,13 si najde lenoch vždy nějaký důvod, aby nemusel do práce. Tentokrát říká: „Venku je lev! Na náměstí by mě zadávil.“ To se ví, že v takové situaci nikdo ven nepůjde. Jenže co když venku žádný lev není? Co když je to jen trochu fantazie? Když máme sklony k lenosti, vždy vidíme nějaké překážky, které nám brání udělat to, co udělat máme. Jindy nás leká odpovědnost anebo se předem bojíme, že něco nezvládneme. Všechny takové vnitřní postoje nás brzdí.

Milí přátelé, milé děti, hledáme si i my výmluvy pro nedostatečnou snahu, nekázeň anebo nedůslednost? Pak je v knize Přísloví jasné varování i pro nás. Když si zvykneme na to, že nepohodlné a nepříjemné věci budeme odkládat na jindy, když u takových věcí budeme hledat výmluvy, abychom se jim mohli vyhnout, staneme se takovými „lenochy“. Může se stát, že se časem ze svých selhání (svých dluhů, odložených úkolů, zanedbaných vztahů) už sami nevyhrabeme.

Je docela možné, že se většině z nás zdá, že lenost není náš problém. Že ti, kteří chodí do školy, tam chodí pravidelně, a my, kteří pracujeme, jsme v práci od rána do večera a jsme tak vytížení, že o lenosti nemůže být ani řeč! Přesto to neznamená, že se nemůžeme naučit něco o lenosti z knihy Přísloví.

Někdo je úspěšný podnikatel, vzorný pracovník a obětavý člověk, a přesto může mít určitý problém v jedné jediné oblasti. Příkladem může být i žák, který vyniká v něčem ve škole, ale zanedbává pomoc doma. Nebo to může být manžel a otec rodiny, kterému se daří v podnikání, ale selhává jako partner, protože nevidí citové potřeby své manželky a svých dětí. Člen sboru, který v neděli v kostele přikyvuje k výzvám kazatele, ale od pondělního rána je zase zpátky ve starých kolejích… Problém spočívá v tom, že když nám to v životě „funguje“ ve více oblastech a daří se nám dobře, snadno přesvědčíme sami sebe, že si třeba v jedné jediné věci můžeme trochu slevit. Připomíná mi to příběh z Evangelia, kde mladý boháč oslovil Ježíše, aby zjistil, co má dělat, aby získal věčný život. Když mu Pán Ježíš řekl, že mu něco schází, že má dělat ještě něco navíc než dodržovat všechna přikázání, odešel smutný.

Věřím, že dnes nikdo z nás neodejde smutný, i když se nějaká zanedbaná oblast možná u každého z nás najde. Bible nám ukazuje na mravence a upozorňuje na dvě důležité věci. Zaprvé, mravenec nemá nikoho, kdo ho hlídá a kontroluje, a přece stále pilně pracuje. A zadruhé, mravenec sice nemá mozek jako lidé, ale myslí na budoucnost. To jsou dvě vlastnosti, iniciativa/aktivita a píle, které v životě v různých oblastech potřebujeme.

I my máme myslet na náš život. Věříme přece, že nás Bůh stvořil, a tudíž tou nejdůležitější životní oblastí, ve které jde o všechno, je náš vztah k Bohu. Na začátku jsem mluvil o zázracích, které Bůh koná v našich životech. Ještě více zázraků může Bůh dělat v našich životech, pokud s ním budeme mít pevný a dobrý vztah. U něho se rozhoduje o věčnosti, u něho se rozhoduje o spáse, o kvalitě a hloubce našeho života. Proto je třeba, abychom náš vztah s Bohem nezanedbávali, abychom si pravidelně udělali čas pro rozhovor s Ním a před Ním zvažovali svá rozhodnutí a své kroky.

Celé pozvání evangelia je nakonec pozváním ke Kristu a k novému životu s Ním. Mnohem důležitější než se dívat na mravence je dívat se na samotného Krista. Jinde v Přísloví čteme: Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. Př 3,1–6

Bůh nás dnes slovy biblické moudrosti povzbuzuje k tomu, abychom v novém školním roce využili příležitosti k novým začátkům. Tak, jak to potřebujeme a jak nám to On klade na srdce. V Ježíši Kristu je připravena možnost nového života, takového života, který oslaví Boha a ze kterého máme radost my i lidé kolem. Bůh vám všem žehnej a chrání vás v tomto novém školním roce!

Amen.


Phanuel Osweto 3. září 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..