Výzva k vytrvalosti

Malachiáš 3, 19–21, 4, 13; 2 Timoteovi 2, 1–6;

Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“ Otázali se ho: „Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“ Odpověděl: „Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: `Já jsem to´ a `nastal čas´. Nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned.“ Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí k svědectví. Vezměte si k srdci, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. Když vytrváte, získáte své životy. Lukáš 21, 5–19

Milí přátelé v Kristu,

s blížícím se koncem církevního roku čteme a vykládáme oddíly z Písma svatého, týkající se posledních věcí tohoto světa. Slyšíme předpovědi o druhém příchodu našeho Pána Ježíše Krista, slyšíme o poslední soudu a nastolení věčného Božího království.

V této situaci přicházejícího Božího království znějí zvláště výzvy k bdělosti a k modlitbě. „Mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde“ Mk 13, 33. A stejně důležitá je i výzva k vytrvalosti. Pán Ježíš říká: „Když vytrváte, získáte své životy“ Lk 21, 9.

Existují již určitá znamení, která mají souvislost s příchodem Pána Ježíše ve slávě. Naznačují, že svět se ocitá ve velmi kritické situaci. Jedním ze znaků je odpadnutí od víry. Určitě už dnes nechce mít tolik lidí s Ježíšem nic společného, do kostela se jim nechce. „Nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ Ptá se Ježíš v Lk 18, 18b. Nejen odpadnutí od víry, ale slyšíme také, že budou násilné konflikty mezi lidmi, mezi národnostmi a národy. To už dneska ani nemůžeme popírat, protože kolem nás jsou války, násilí a mnozí trpí nouzí a hladem. Ale to není všechno, dojde ještě k přírodním pohromám.

V knize Zjevení Janovo v 16 kapitole se píše o vylití sedmi nádob Božího hněvu na zem, které zasáhnou lidské pokolení. Ale pozor, nelze v žádném případě přesně určit a stanovit den Kristova příchodu. Tak to činí některé sekty a falešní proroci. Již mnohokrát se křesťané domnívali, že příchod Pána Ježíše v slávě již nastane. Podle evangelisty Marka však Ježíš říká: „O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec“ Mk 13, 32.

Překvapuje nás, že si to ponechal Bůh Otec pro sebe. Celé Písmo končí v knize Zjevení prosbou církve o brzký příchod Ježíše Krista a nastolení nového věku – o příchod Božího království v plnosti: „Amen, přijď, Pane Ježíši!“ Zj 22, 20.

Je to odpověď na Ježíšovo slovo: „Ano, přijdu brzo“. Ale tento výraz brzo má jiný charakter. Bůh má zcela jiný čas než my lidé. Stále trvá čas Boží milosti a trpělivosti. Pán chce, aby všichni lidé dospěli k pokání a přijali spásu. Bůh v Kristu nepřišel svět soudit a zničit, ale zachránit.

K záchraně, ke spáse je však důležitá naše vytrvalost. „Když vytrváte, získáte své životy,“ říká Pán v našem dnešním čtení. Jinde v Matoušově evangeliu slyšíme: „…kdo vytrvá až dokonce, bude spasen“ Mt 24, 13. Jenom vytrvalost, věrnost, stálost nám zaručuje spásu.

Křesťan má být člověkem stálým a vytrvalým. Nemáme být zmítáni okolnostmi, nejsme hříčkou osudu, nesmíme být závislými na vnějších poměrech a situacích. V našem životě nás potkají určitě nejrůznější zkoušky, ocitáme se v nečekaných situacích.

Ano, na Ježíšovy učedníky dolehnou těžkosti doby, přijde pronásledování pro víru, dostaví se zklamání a zrada nejbližších, dostaví se nemoci. Ale i v největší nejistotě a úzkosti musí člověk vytrvat.

Dnešní evangelijní text nás vyzývá k vytrvalosti ve všem, co zrovna prožíváme. Smíme však důvěřovat Kristově lásce. Pán nás neopustí, neponechá nás v úzkosti, nouzi a zmatku, který na svět dolehne. V Písmu ještě zní zaslíbení: „Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko,“ Lk 21, 28 Navzdory všem zmatkům a bouřím světa, navzdory naší situaci se Boží moc a vláda nakonec prosadí a zvítězí.

Prosme, sestry a bratří, abychom měli dostatek vytrvalosti ve své víře, abychom mohli ve všech zkouškách obstát a mohli vyhlížet beze strachu Syna člověka, který přijde ve slávě. Nechme se učit od Pána Ježíše, že když vytrváme, získáme své životy. Amen.


Kázání v neděli 13. listopadu 2016 Phanuel Osweto

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..