Finanční sbírka na pomoc obětem bouře na jižní Moravě

Husitská diakonie vyhlašuje „Finanční sbírku na pomoc obětem bouře na jižní Moravě“  Finanční pomoc posílejte na transparentní sbírkový účet Husitské diakonie: 2501867242/2010, variabilní číslo 200 Ve čtvrtek 24. června se přes Moravu přehnala bouře nebývalých rozměrů. Tornádo a silné krupobití zdevastovalo a doslova smetlo obce Hrušky, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Lužice a další vesnice na … [podrobnosti dále…]

V bouřích našich životů nás zve Kristus do akce

První čtení: Job 38, 1–11 Jobovi odpověděl ze smrště Hospodin slovy: „Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru? … [podrobnosti dále…]

O moci Božího slova

Ez 17, 22–24; 2K 5, 6–10; Mk 4, 26–29 Pokoj vám, sestry a bratři! Dnešní texty mluví o Bohu, o Jeho slově a také o nás – o našem vztahu k Božímu slovu. Obraz Hospodina z textu Starého zákona nám ukazuje, že se můžeme dívat na Boha jako toho, který má moc věci měnit. Prorok Ezechiel předpovídá, … [podrobnosti dále…]

Neděle Krista Krále = 22. listopadu

Ezechiel 34, 11-16.20b-24 Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu je z národů, shromáždím … [podrobnosti dále…]

Bohoslužba slova 15. listopadu 2020

První čtení: Sofonjáš 1, 7.12–18  Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: „Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého.“ V plen bude vydán jejich blahobyt a … [podrobnosti dále…]

Buďme děti světla

Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, Hospodine, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť. (Žalm 141, 2) První čtení z Písma: Ámos 5, 18–24 Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou, a ne světlem! Jako když se dá někdo na útěk před lvem a narazí na … [podrobnosti dále…]

Vánoční svátky 2016

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, srdečně Vás pozdravujeme v adventu – čase milosti a naděje, kdy se všichni připravujeme ve svých rodinách na nejkrásnější svátky roku – Vánoce. My jako křesťané toužíme s vděčností oslavit příchod daru nad dary, jehož se dostalo světu v betlémské noci, kdy se nám narodil Boží Syn a Spasitel … [podrobnosti dále…]