Pojďme k Bohu s vděčností

Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. … [podrobnosti dále…]

Dětská bohoslužba 16. října 2016

Nedělní bohoslužba bude věnována především dětem, které tentokát neodejdou na svou skupinku, ale budou účastny celé liturgie. Kázání bude zaměřeno na téma, které tento měsíc probírají na své skupince: Ježíš kráčí po moři Mt 14, 22-33. Při bohoslužbě popřejeme všem narozeným v říjnu a po bohoslužbě ještě posedíme při občerstvení na prodloužené. Těšíme se na … [podrobnosti dále…]

Buďme Bohu vděčni

Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo po žni. Ani svou vinici úplně nevysbíráš, nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka; ponecháš je pro zchudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Leviticus 19, 9–10; Nuže, patnáctého dne sedmého měsíce, když sklidíte … [podrobnosti dále…]

Den modliteb za pokoj Jeruzaléma

Modlitební skupinku jsme zahájili zpěvem Hatikvy a pak jsme zpívali Šma Jisrael, v modlitbách jsme vzpomněli i na zesnulého pana prezidenta Šimona Perese. Dále pak modlitby probíhaly v rámci bohoslužeb. Bohoslužbu zahájil bratr farář Osweto čtením Žalmu 122. Modlitební chvíli jsme zahájili modlitbou kadiš jatom (česky),  další modlitby byly spontánní. Po Večeři Páně jsme i s dětmi v kruhu … [podrobnosti dále…]

Jaký je pro mě život dnes?

Ž 84, 10–13; 1 Tim 6, 11–16; Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten … [podrobnosti dále…]

Přednáška Židovské tradice a zvyky 26. října 2016 v 17 hod.

 Církev československá husitská v Kladně zve na přednášku  Židovské tradice  a zvyky Přednáší ThDr. Pavla Damohorská, Th.D., členka katedry biblistiky a judaistiky HTF UK Středa 26. října 2016 v 17 hod.  Husův sbor (bývalá synagoga) Kladno, Plk. Stříbrného 686 (vedle KB) Vstup volný Přednáška se koná v rámci programu sboru Podporujeme Izrael, bude při ní možno … [podrobnosti dále…]

Sborové soustředění ve Smečně 24. září 2016

Od soboty 24. září 2016 od 9 hod. jsme měli sborové soustředění ve Smečně v domě Kolpingovy rodiny s přespáním do nedělního rána 25. září, kdy jsme jeli do Kladna na bohoslužbu. Sobotní program začal sdílením a modlitbami, pro dospělé pokračoval tématem: Kde stojím v rodině, ve sboru, ve společnosti. Děti měly téma: Podobenství o dvou stavitelích. Odpoledne … [podrobnosti dále…]